พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเยือนต่างประเทศ

ภาพปก ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม และสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง ๘ – ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท
ชมดอกไม้ไกลบ้าน เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ๑๙ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ พิมพ์ครั้งแรกเฉพาะปกแข็งเมื่อกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ราคา ๓๕๐ บาท
มุ่งไกลในรอยทราย เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๒ ตามเส้นทางสายแพรไหมหรือทางภาคตะวันตกของจีน ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง เมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ราคา ๕๐๐ บาท พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ็อกเก็ตบุ๊ค ธันวาคม ๒๕๓๓ ราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ็อกเก็ตบุ๊ค มิถุนายน ๒๕๓๔ ราคา ๑๐๐ บาท พิมพ์ครั้งที่ ๔ ปกแข็ง พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ราคา ๖๐๐ บาท
เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง ๑๕ – ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท (พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ราคาคงเดิม)
คืนฟ้าใส เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ท้ายเล่มมีภาคผนวกพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑) เพื่อให้ผู้อ่านเปรียบเทียบได้ว่าสภาพบ้านเมืองของนอร์เวย์สมัยเมื่อรัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมื่อ ๘๐ ปีก่อนนั้นแตกต่างกับสมัยปัจจุบันอย่างไร พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ปกแข็ง ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา ๑๐๐ บาท
ปริศนาดวงดาว เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง ๑๐ - ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ปกแข็งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ราคา ๑๐๐ บาท
โรมันสัญจร เสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีและนครวาติกันอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๓ - ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ ก่อนเสด็จฯ กลับประเทศไทยทรงแวะเยือนเบลเยียมเป็นการส่วนพระองค์ ๒ - ๓ วัน เพื่อเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ หลายแห่ง ซึ่งทรงนำมาเล่าแถมท้ายไว้ด้วย ปกแข็งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ราคา ๔๐๐ บาท พ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ราคา ๑๐๐ บาท และพิมพ์ซ้ำเมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ทัศนะจากอินเดีย เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่าง ๑๐ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง ราคา ๕๐๐ บาท ปกอ่อน ราคา ๒๕๐ บาท เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑ และพิมพ์ซ้ำเมื่อพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๓ ราคา ๑๐๐ บาท
ไทยเที่ยวพม่า เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่าเป็นเวลา ๑๑ วัน ตั้งแต่ ๒๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๙ พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ราคา ๓๐๐ บาท ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊คพิมพ์เมื่อสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ราคา ๑๕๐ บาท
สิงคโปร์สัญจร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง ๒๓ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๘ เพื่อทรงร่วมประชุมสภากาชาดของกลุ่มประเทศอาเซียน และทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ หลายแห่ง พิมพ์ครั้งแรกปกแข็ง เมื่อธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ราคา ๓๐๐ บาท พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ็อกเก็ตบุ๊ค สิงหาคม ๒๕๓๘ ราคา ๑๕๐ บาท พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ็อกเก็ตบุ๊ค กันยายน ๒๕๔๒ ราคา ๑๕๐ บาท

Pages