พระราชนิพนธ์อื่นๆ

รูป ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
เมฆเหินน้ำไหล ทรงแปลจากวรรณกรรมจีนร่วมสมัย เขียนโดย ฟังฟัง สะท้อนให้เห็นทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และจริยธรรม ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมี พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ทอสีเทียบฝัน รวมภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พร้อมกับพระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะบรรณาธิการเกี่ยวกับข้อมูลของภาพนั้น ๆ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ รวม ๑๐๑ ภาพ มีทั้งภาพสีน้ำมัน สีเทียน สีดินสอ สีดินสอโปสเตอร์ หมึกจีน และภาพทรงวาดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่เจริญพระชนมายุ ๔๐ พรรษา
ขบวนการนกกางเขน ทรงแปลจาก Rossignols en Cage ของ Madeleine Treherne ในพระนามแฝงว่า “แว่นแก้ว” ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในสตรีสาร เริ่มจากฉบับวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่สนุกตื่นเต้นกับการผจญภัย พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๔ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด พิมพ์ครั้งที่ ๕ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๔
แก้วจอมซน เป็นพระราชนิพนธ์ต่อเนื่องจาก “แก้วจอมแก่น” ตัวละครชุดเดียวกัน ทั้ง “แก้วจอมแก่น” และ “แก้วจอมซน” มีฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยจรัสศรี วัชรภัย และสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ แต่พิมพ์จำนวนจำกัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ สำนักพิมพ์นานมี จัดพิมพ์ใหม่ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๐
แก้วจอมแก่น ทรงใช้พระนามแฝง “แว่นแก้ว” ในการพระราชนิพนธ์ เป็นหนังสืออ่านสำหรับเยาวชน เคยตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ใน “สตรีสาร” สำนักพิมพ์นานมีจัดพิมพ์ใหม่ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๐
เกาะในฝัน เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินท่องเที่ยวเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ระหว่าง ๑๖ – ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด จัดพิมพ์เมื่อเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้าวไทย เป็นพระราชนิพนธ์ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องข้าวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น เมื่อครั้งเสด็จไปทรงบรรยายเรื่องข้าวไทย ที่สถาบัน International Rice Institute เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงพาณิชย์ จัดพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเมื่อมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ทรงเสนอต่อมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นรายงานวิจัยทางวิชาการที่ทรงเป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับคณะจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กันยายน ๒๕๓๗ จัดพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์ บริเวณจังหวัดนราธิวาส เป็นรายงานวิจัยทางวิชาการที่ทรงร่วมกับคณะจากทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

Pages