พระราชนิพนธ์อื่นๆ

รูป ชื่อพระราชนิพนธ์ รายละเอียด
ดั่งดวงแก้ว รวมบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองและร้อยแก้วบางบท จัดพิมพ์เป็นหนังสือปกอ่อน รูปเล่มขนาดจิ๋ว ๕ x ๖.๘ เซนติเมตร โดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ในโอกาสงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ (๒๗ มีนาคม – ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑)
จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๒๑
ผีเสื้อ ทรงแปลจากวรรณกรรมภาษาจีนของหวางเหมิง เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวเกี่ยวกับสังคมจีนในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม (ค.ศ. ๑๙๖๖ – ๑๙๖๙) แสดงให้เห็นผลกระทบทางการเมืองต่อชีวิตของผู้คน ความยากลำบากและความสลับซับซ้อนที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง ผสมผสานอุดมคติกับความเป็นจริงในชีวิต พิมพ์ครั้งแรกกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด
เปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ทรงเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และองค์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว และเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ธนาคารกสิกรไทยจัดพิมพ์น้อมเกล้าฯ ถวาย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : การปฏิรูปการปกครอง (ส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสอนวิชา HI ๔๕๒ ประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. ๒๕๒๔) พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเอกสารประกอบการสอนอัดสำเนา พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๖ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกองประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ความคิดคำนึง รวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองภาษาฝรั่งเศสและทรงแปลเป็นภาษาไทย พร้อมคำแปลโดยผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน และอิตาลี ประกอบภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์ ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองเหล่านี้ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๙ ขณะทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนจิตรลดา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทรงจัดพิมพ์เป็นการส่วนพระองค์หลายครั้ง สำหรับพระราชทานบุคคลต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย
พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ จากการศึกษาหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แล้วทรงผูกเป็นโคลงวันละบทสองบทเพื่อช่วยความจำ พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท (Dasaparami in Theravada Buddhism) วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดญาณสังวราราม และ มหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ และพิมพ์ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓๖ พรรษา
ดอยตุง เชียงตุง บันทึกเสด็จพระราชดำเนินจากดอยตุงไปเยือนเชียงตุง สาธารณรัฐพม่า อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดพิมพ์โดยบริษัทสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๗
คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นบทขับกล่อมในพระราชพิธีรับสมโภชและขึ้นระวางช้างเผือก

Pages