รัตนประทีป

ชื่อ: 
รัตนประทีป
รูป: 
รายละเอียด: 
รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี จัดพิมพ์โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๓ ราคา ๑๐๐ บาท