มณีพลอยร้อยแสง

ชื่อ: 
มณีพลอยร้อยแสง
รูป: 
รายละเอียด: 
รวมบทพระราชนิพนธ์หลากหลาย จัดพิมพ์โดยธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดทำโดยชาวอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๔๑ เพื่อถวายเป็น “ของขวัญ” แด่องค์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ๓ รอบ มีทั้งบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทปาฐกถา บทความวิชาการ บทวิทยุ สารคดี บทร้องเพลงไทย กวีนิพนธ์ รวมทั้งคำฉันท์ดุษฎีสังเวยต่าง ๆ