เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

ชื่อ: 
เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
รูป: 
รายละเอียด: 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยถอดจากแถบบันทึกพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเล่าเรื่องเมืองฝรั่งเศสตามที่ได้เสด็จฯ เยือนประเทศนั้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ พร้อมพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายในประเทศต่าง ๆ รวม ๖ ประเทศ ตั้งแต่ ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓