รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา

ชื่อ: 
รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา
รูป: 
รายละเอียด: 
รวมปาฐกถาด้านการศึกษา ๔ เรื่องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายในหลายโอกาส ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๒ ได้พระราชทานข้อคิดและแนวปฏิบัติที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการจัดการดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ รูปเล่มขนาด ๑๖ หน้ายก ๑๑๐ หน้า ราคา ๕๐ บาท มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ พิมพ์ครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔