นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ ชื่อผู้แต่ง

ชือชุดที่: 
ชุดที่ ๒
ชื่อนามานุกรม: 
ชื่อผู้แต่ง
รายละเอียดและราคา: 
หนังสืออ้างอิงซึ่งรวมชื่อผู้แต่งวรรณคดีจากผลงานที่ปรากฎในนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ ชื่อวรรณคดี จำนวน ๒๐๓ ชื่อ นำมาจัดทำคำอธิบายมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับประวัติผู้แต่งโดยละเอียดและผลงาน นานมานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๒ ชื่อผู้แต่ง ปกแข็ง จำนวน ๓๒๔ หน้า ราคา ๕๐๐ บาท
รูป: